Part 7


FORGET ME NOT

“You can’t move your feet even an inch Once time of your life is about to end”
Yaz


BETTER NEVER LATE
Nelson Singson Dino

Good legacy is one of a kind treasure
That will last for generations
With the bucket of love we all share
Shall remain forever

We listened with our hearts, eyes and minds
To the knowledge you have shared from within
As war of peace shall escalate then
Prejudices and biases shall come to rest

We show respect and say no fouls
As we taste the growing ranks of peace revolutions
Pace of peace from a single "STEP"
Together with "I MESSAGE"
That we "REPHRASED" shall perish on earth

We cannot change natural behavior
But we can control
We cannot even measure how far is too far
We can never go over limit to make peace
Because there is no limit to go over it

Heart is hard to govern
Keep changing its feeling from time to time
But heart is emotionally and sincerely forgiving
Because it is naturally God given
If we have done something hurting
We shall be forgiven

Thank you and thank you
For the wisdom we learned from you
Because saying the words
Are the most just freedom
We can do

Written during the ACCESS Philippines Program, Peace Learning Center, Indianapolis, Indiana, USA, April 22, 2006, 2:22am
SWEET SATAN
Aliazer S. Abdurajim

Darkness is manifest abode
Of sweet satan
Adrift as deserted star
In one’s heart without border

Free to choice and destroy
The slaves of lust and greed
Billion fates were in chaos
Pay allegiance to Satan’s thought

In the barren land of idiocy
Manifold hypocrisy
To fulfill Satan duty
Proclaim him the Almighty

Temporal embellishment
Put doubts to angelic will
Souls forever suspicious
Heaven or hell is the endless route

Sandakan
2007

MISAN MUTI’ BUKUG
Nelson Singson Dino

Misan masalay jasad
Nyawa di’ da mabutas
Timindug magpa-utas

Mujahidin nalukbu’
Nagsintak panji natu’
Misan napas mabugtu’

Jimimpulag nagbunu
Imatubang ha satru
Mataud naasag dugu

Hula, Bangsa, Agama
Biyaugbugan ha dunya
Daing ha pitna kulina

Nagbaran ha kablangan
Wayiruun pagtaykuran
Pasal sin kasabunnalan

Haggut pasu’ tiyatasan
Uhaw hapdi siyandalan
Basta ngan sin tuhan

Tahan luha pahiran
Bang iban kakitaan
Miyuklas ha pantayan
Misan nasa mag-unu
Kadar di’ magpanipu
Mawapat da tantu

Siyulat patumtum ha Bangsa Sug, labi na pa baran namu in pagjihad pa kamahaldikaan iban kahanungan sin hula subay di maig ha jantung.
LUWAS LUNGSAD
Jul Pajiji

Bismillahil haq, Islam ayaw masak
Suga bulan sumilak, Siya in tagmustahak
Tarasul panagnaan, Bangsamoro in taghinangan
Hinangun panumtuman, sampay pa huling jaman
Tarasul ampa kissa, tiyali' tilusa
Bang tumtumun in masa,
In Mindanao Bangsamoro in tagkawasa
Bangsamoro naglugtu', pikilan nagpahipu'
Asal in bin kamu' hi apu'
di' tuud pa andukun ha satru'
Marayaw napas mabugtu'
In Mindanao dayahan,
Marayaw pag-usahan
Bang kakayaan in pagbissarahan
Di' siya kaatuhan
Hula' namu' kalasahan, di' namu' kalupahan
Sabab pusaka' sin kamaasan
Mindanao, Zamboanga Basilan,
Lupa' Sug, Tawi-Tawi Palawan
Agad na in kapu'-pu-an,
Dugu' piyag-asagan
Asal awn Salsilah, pasalan sin hula' ta,
Kamaasan nagsuwara
Bang mangdupang in dugaing bangsa,
Subay binan masa
(This poem written by the MNLF Mujahiden, Jul Pajiji)

DEATH
Aliazer Abdurajim

Death is a friend of Abu Darda
And the buddy of pious too

It’s a pleasant moment for believers
And torment time for Kafir

Death loves the Pious
And dislikes the hypocrite

No one can escape from it
Even the angels of death

Death is a loyal servant
Anywhere in the world can be found

It recognizes no one
Only give respect to those who obey the command

Death is an enemy of materialists
It can’t be pleased by any gifts

You can’t move your feet even an inch
Once time of your life is about to end

So why not love death while still on earth?

(12:06 am) May 26, 2008
Kg. Bahagia, Sandakan


LAKBAY SA DIWA
Nelson Singson Dino

Dumating na ang panahon
Upang tayo umahon
Limotin ang kahapon
Harapin ang bagong yugto
Ng buhay natin ngayon

Ating lakbayin sa ulap
Sa diwa ng panahon hinaharap
Wasakin ang kahirapan dinanas
Tugunan ang pangangailangan
Ng kinabukasan ng bayan

Ang ihip ng nakaraan
Sumabay sa daloy
Ng magandang patutungohan
Nagsimula sa binhi
Ng magandang pakiramdam

Ang himig ng pananahimik ay sabik
Sa patak ng parating na bagong anyo
Ng buhay na may pagkakaisa
Para sa isa nating bansa

Taglay natin ang agus
Ng makinang na umaga
Sanhi ng matamis na ngiti
Sagot sa ating minimithi

Ang wika ng ating puso
Sana malayo na tayo sa laro
Ng mapagsamantalang mundo
Ng mga taong baliw


Written in the façade of University of Philippines, Diliman Ipil DormitoryCRY OF THE BELIEVER
Needyseeker

A liar made me tears
But I swept the tears away
For the believer live forever
And a liar dies in a day
I swept away the tears
Though a traitor betrayed me
For "ALLAH" loves believers
And a traitor goes astray
I was stabbed by the backbiter
But I wiped the blood away
For the believer live forever
And a backbiter dies in a day
Though the blood caused me pain
I ignore what I feel
For the believer goes to heaven
And the evil goes to hell

From the throne with golden chair
I would go where the slave stay
For the believer live forever
And a boaster dies in a day
Oh Please..! Let me struggle from fall
And believe to rise again
For the believer conquer all
And a loser dies in pain

© July 23, 2007 copyright by Secret @ KSA