Part 4

PAPER SOVEREIGNTY 

“Libut kaw sin dunya, Kusug sin katas naglaluwasa
Dihilan halga' sin namarinta, Hinang pangilahan sin hambuuk bangsa”
Yaz


KUSUG KATAS
Aliazer Abdurajim

Libut kaw sin dunya
Kusug sin katas naglaluwasa
Dihilan halga' sin namarinta
Hinang pangilahan sin hambuuk bangsa

Mayta' in katas piyagbutangan
Sin halga' pagkatau misan bukun tuman
Butangan mu sin puting di' kaw payluhan
awla na bang bunnal ampa sumamlang

Katas himalga' daing ha Manusiya'
Liyabay pag-inumpung in nakaluun bayta'
Sibu' da hipanglaung iban hipang-anughara'
Pa tau di' lumang atawa sumagga'

Ha jaman bihaun kimalabbiyan
Bang way diyara katas magtuy hukutan
Ha hula' Malayu daran hihinang
Katas in mahalga' daing ha taymanghud Islam
ILLEGAL IMMIGRANTS
Aliazer Abdurajim

Are we not belonging to this world?
Problems in our midst are widely unfold
Peoples around us seem don’t hold
In this temporal abode human soul devalued

Illegal migrants only prohibited by human laws
But did our Creator ban us to dwell in this World?
Why not we can’t live as one brotherhood
As a citizen of this World

If you think we are not human
Just kill us all that’s our demand
Death is the solution for the illegal migrants
To stop them coming to your borrowed land

Alas! All of our efforts seem useless
Who build most of your buildings and strong bridges?
You know better some locals are sluggish
More dependent to migrant forces

Give us freedom and not handcuff
Release us from jail let us be nice
You help me, we help you
That’s what supposes a brother does

Saturday, August 23, 2008 (4:40 pm)
Refugees Camp
Kampung Bahagia, Sandakan

MAHINAAT
Aliazer S. Abdurajim

Mahinaat
panagnaan sin adlaw ku,
kasahaya sin atay ku,
kalanu’ sin pikilan ku,
simaplag ha ginhawa
dagpak pa nyawa ku,
pagsilak sin suga,
biyantang ku in pangatud
pakatiluagan sin dunya
kita’ ku in manuk-manuk
lupad madtu mari,
naputus aku sin lingkat in agi ku,
”bang baha’ aku biya’ kanila”
Pagdatung sin mahapun
aku minuwi’ na
pangatayan ku simanyang
Nyawa ku timalbang
Nagbalik madtu KANIYA.

Zamboanga City, Philippines
2003OPERATION
Aliazer Abdurajim

Knock, Knock, Knock together with greetings
People inside fright with the sound
The din of boots like horse on the run
Police, police, people shout, hide or run!

Police operation is a worst nightmare
To every illegal migrants and other foreigners
Law frequently misuse by some enforcers
And don’t have good ethics to treat others

Passport, IC, and other related document
The first sentence comes out of police mouth
Those migrants failed to answer outright
Will ask to go down from the bus

Even some migrants have documents
They cannot escape from the policemen
If the migrants can’t comprehend what they intend
To the police station would be their end

Business operation of some police
Anywhere in the road, town and other places
If you have 50 to 300 ringgit
You are automatically release from the cage

Operation is good to maintain security
But not to abuse the right of humanity

Saturday, August 23, 2008, (10:34)
Refugees Camp
Kampung Bahagia, Sandakan
HANGKA BANGSA
Aliazer S. Abdurajim

Hangka bangsa, hangka pikilan
Dumawhat mamahaldika’
Kumawa’ sin daraugan
Ayaw kunsum, bihaun tagnaan

Pila masa limabay way kiyadulan
Angan-angan naputus ha katigidluman
Hangka bangsa, hangka tudjuhan
Mayta’ way nakabatuk pa daraugan?

Unu baha’ in nama’gangi?
Atura kunu’ in liyabayan!
Nakasuuk pa maksud dunhan
Mayta’ nagtagha’ biyutanan?

Darajat sin bangsa sung na tumaas
Sa' inut-inut nalassun sin higung hagas
Iblis iban hannas di’ tuud mutas,
Miminting ha pagkawasa iban pilak

Hangka bangsa, hangka panali’
Way hajja na-agad in kabayaan
Kumita’ iban sumaksi’
Sin kasanyangan ha laum sin kawman

2003

SULUK
Aliazer Abdurajim

So, look who is coming
Isn’t he that illegal seized this morning?
Why the ways he walks as if nothing happen?
Perhaps he already use with that bad doing

No, this guy has a document
Since his childhood I already knew him
His race is Suluk some called them “brave man”
Their forefathers, the Sultans, who own this dwelling

Are you sure with what you say?
Be careful to utter that reality
Should you wish not to put yourself in risky?
Just keep your mouth shut everyday

I think Suluk peoples are good men
Most of them are Muslims and peace loving men
Even some of them had committed crimes
Tell me, who in this world is a perfect one?

Suluk peoples need to be loved
They are our fellow human need to survive
Give them chances to work in any sites
Their ancestors was our savior in the past

Thanks for the good advice
Tomorrow I shall love the Suluk and all around us
If only this guy didn’t pass
Until now I’m still with my misjudge

(This poem is dedicated to the Suluk who are suffering of racial
discrimination from the other people of Sabah).

Saturday, August 23, 2008 (6:49 PM)
Refugees Camp
Kampung Bahagia, SandakanANTARA' DUWABANGSA
Aliazer S. Abdurajim

Tausug in ngan sin bangsa ku
Malayu in bangsa liy-uran ku
Tawag nila ha Malaysia Suluk aku
Bang ha Pilipinas Malayu aku

Tausug hambuuk daing ha mga bangsa pilihan
daing ha jaman nakauna way kiyarapatan
nagpalihara' sin bangsa iban sin kawman
daing ha pamissuku' sin kastila, Jipun iban milikan

Malayu damikkiyan bangsa napi'
gimaus imatubang ha tau puti’
limugay pila masa anggalis napauwi
hangka bangsa nagpalindug iban nag-gapi'

Bang Tausug iban Malayu hambuukun
Kusug di' hikasipat in mapa-aun
daing ha pikilan pa alta' di' kabusun
susu' na bang agama in sabbutun.

Bangsa Malayu subay tumabang
Bangsa Suluk ha Malaysia ayaw hukutan
Kasungan sin Islam di’ papasun ha pikilan
Bat satru di’ kumalabbiyan in kakahinang

2004TAUSUG AKU
Aliazer Abdurajim

Tausug aku bukun Filipino
Bangsa ku mahalga’
Misan nahalu bilu

Dagbus nakabidda’
Labi na in laum paghula’
Misan na hilu hala’
Waypa bangsa nakakawa’

Tausug aku, Malayu pulna’
Lupa’ Sug in hula’ ku
Bukun ha Lupa’ Malayu

Addat ku kakitaan mu
Di’ mu hikapaki’ hipangliyu-liyu
Bayng bawgbugun pa Islam
Pagkahi ku, misan nyawa in sukay
Hipaglilla’ ku

Nakaupi aku ha kamaasan
Addat pagtulung tabang in kiyakaputan
Sila nadtu in palsababan
Bangsa ku way liyu’dang
Misan biyunu’ tahunan

Tausug tunggal ha babaw dunya
Way sibu’, way sali’ niya
Aku amuna ikaw bang ha ngan
Sin Bangsa
Labi na bang pa Tuhan
Tibuuk kita ha agama

Tausug aku amuna in ikaw
Bangsa Tausug!

September 24, 2008 (11:15 pm)
K A W A S A
Aliazer Abdurajim

Kawasa kaw tumayma' sin kawajiban
Pag-ta-ayunun mu in ra'yat bat kaw butuhan
Waktu panawag tawag mu wayna salian
Lupig mupa in santili' hapag maluuyan

Ha waktu kaw imangut magkawasa
Daing ha bata' pa maas ikaw malasa
Ha ulanan, sugahan di' kaw magbista
Basta mu mapamahalayak in dayaw mu,
bang kaw makapamarinta,

Jantung sin raa'yat majugjug bang mu hi bantang
In kabtangan malanu' iban mabulansang
Pa usug pa babai ha tungud mu way gaunggang
Magbawg-bug sama-sama way pagsilang

Dimatung man in waktu maksud mu miyakbul
Pa-idda sin mataud in nanga-ngandul
Nahinang nakaw gognol atawa mayul
Baranggay kaptin naka atawa kaunsilul

Tagna' mu imulin sin pagkawasa
Raa'yat limandu' kug di' hikaupama
Daing ha opis pa bay kaymu jimajaga
Misan agun kutkut hilam di' kaw hipa binasa

Limugay hapag-umbanan nakura' simumu
Imupi pa mga nakura' nang halu bilu
Lumupad pa subangan iban sadlupan di' magsumu
Ha supaya makabaak dan pa hikatipu

Maput na magpadagan sin pikilan
Prajik hi hablak ha katampalan
Laung mu tulus ihlas tuud tumabang
Sakali in haliyu mataud kamumulahan

Oh kaw nagkakawasa!
Pila tahun nakaw namamarinta?
Kiyatumtuman mu raka in nagbuluk binasa?
In bissara mu ha kampin naagad mura?

Kita' niyu ra baha' in kasigpitan?
Niyananam sin bangsa niyu jaman pa jaman?
Ku’nu namu' nabaha' kakitaan in ka ihlasan niyu,
ha pamarinta iban magpalindug sin kawman?

Nangaku sakamu yan halul akkal, bayan buddiman,
In piyag-aagamahan niyu amuna in Islam
Bangsa niyu way nahina' sin limabay jaman
Sa' ha kawasa iban pilak piyagtuk niyu in hamut sin kabantugan

Ha waktu ini kawasa mu wayna,
In hal sin hula' iban bangsa mu wayra napinda
Bukun sakaw bisu atawa buta
Bunnal, matampal na kaymu,
Sa' ha pilak da sila piyag-ganti' mu

(Hipasampay pa mga kanakura-an hawnu hawnu na binaybayan)LABTIK SIN DILA’
Aliazer Abdurajim

Dila biyus sin Tuhan pa Manusiya’
Maglabtik way bukug iban kabuga’
Misan di mag-angawta’ tantu makabinsana’
Bang wayruun waktu di maghugna’

Dila sarang ha-it bang di’ tamingan
Sin hilalaungan mabuntul iban matuman
Hi labtik ha awn lagi iban kappa-iddahan
Bat dusa di’ tumaud ha di’ kananaman

Bang in ha-it sin dila’ piyupundul
Di’ hikabinsana’ suga sibu’ misan ha laum kubul
Ibarat punglu’ di’ maurul
Bang mangsut ha way lagi tantu dawdugtul

Palman iban hadis nagpatumtum dila’ paayaran
Bat di’ kahukutan ha kaliruan
Karayawan in ganti’ bang ayaran
Kangi-an in lawan bang pasaran

Dila’ mahinang hambuuk lawang harap pa Tuhan
Bang siya usalun ha karayawan
Di’ mabi sin pilak iban bulawan
Way miskin way dayahan kiyatutupuran

Patumtum mahuli pa Ummat Islam
Dila’ ayaw usalun hapag-putingan
Pitna iban sin limut ayaw kansangan
Bat ibadat tumubu’ iban kahampitan


BAHASA TUKU BANGSA
Yazir & Neldy 


Pamarinta agama
Padduman ta ha dunya
Dawhat huling masa

Hula’ tagakawasa
Bangsa bukun binasa
Raayat kulang in susah

Bahasa kabuhi’ ta
Tanda sin kapulna’ ta
Palitaan sin nyawa

Jalimah Enterprise
Center Point
Bandar Sandakan
3:30 PM, 25 December 2008

TARASUL BIYASSA HA MINGGU BAHASA DAN SASTERA HA DEWAN SANDAKAN (18-23 April 2009) 
 

MAGHALGA' BAHASA
Aliazer Abdurajim

Bahasa dihil sin Allah
Pa tiyap-tiyap bangsa
Di' mabakay-bakay
Di' masiya-siya

Daing ha sabab sin Bahasa
Manusiya nakaingat, nakahati
Nagdaya, nakapagkasilasa

Kalna' sin Bahasa
In bangsa natanug
Nabungkal in pagkarahasiya'
Sampay addat bihasa'

Bahasa ayaw pasaran
Bat di' malawa' ha indan
Sin kapurulpulna' mu
Amu in mattan.


HALGA' SIN BAHASA
Nelson Singson Dino

Baha' in Bahasa tanda' sin Bangsa
Pangilahan sin tau taga hula' siya

Baha' in Bahasa paghahatihan sin dunya
Ha supaya hiluhala' mapapas na

Baha' aku kiyakilahan
Pasal sin Bahasa ku yari ha baran

Baha' hapaganak kaku'
Bahasa amuin piyangligu'

Baha' in nanubu' kaku'
Naguusal sin Bahasa nila misan pa tabu'

Baha' in Bahasa ku kusug sin dugu' ku
Wayi makaatu misan magliyu liyu

Baha' in kaanakan subay hinduan
Bahasa supaya mahinang padduman

Baha in Bahasa subay ayaran
Supaya di' malawa' in liyuuran


LISTUCABACATULIS
Nelson Singson Dino

Jangan aku percaya tidak tahu membaca
Jangan aku berkata menulis cuma dia saja

Adalah ini pembaca terbaik penulis yang agung
Adalah itu penulis yang agung pembaca terbaik

Kalau disekolah membaca menulis jua
Kalau dirumah membaca menulis tambahlah pentingnya

Percaya aku membaca menabung harta minda
Percaya aku menulis mencatit peristiwa

Bila menulis memberi maklumat
Bila membaca mendapat maklumat

Baca baca baca mengimbas ilmu khazanah
Tulis tulis tulis mengingati sejarah

Mari membaca mencari ilmu
Mari menulis memberi tahu

Kita membaca mencari cerita
Kita menulis mencipta sejarah

Bacalah untuk sekarang!
Tulislah untuk kemudian!

Jadikan menulis budaya Negara
Jadikan membaca warisan Bangsa