Part 3

I AM WHO AM I 

“Engkau dan ako sama, Makhluk di dunia ini”
NeldyjoloSAVE YOURSELF BEFORE NATION
Aliazer S. Abdurajim

In this world full of lies
Lock your sit in your religion
Don’t mind the nation
When you do not have might to go on

It’s our duty to develop the nation
But did we develop our spiritual station?
What did Prophet Muhammad do
In the cave of Hira
Didn’t he succeed later in Medina?

Do you think you’ll not be corrupted?
Should you involve on the leaders track
Save yourself from wrath
If you think you couldn’t survive.

(11:45 pm) May 25, 2008
Kg. Bahagia, Sandakan
INSAN
Nelson S. Dino and Albasar Rigin

Di mana jua
Kita berada
Engkau dan ako sama
Makhluk di dunia ini

Kewujudan kita
Hanyalah seketika
Akan timbulnya
Hari terakhir

Walau apa pun yang terjadi
Kita akan tetap begini
Mencari sinar yang tak berapi
Untuk waktu yang menanti

Hari ke hari
Kita leka dengan perbuatan
Yang di perintah
Sedarlah kita

Albasar Rigin is my first cousin. We wrote the piece for a song lyric at old Sandakan Big Market while observing that many of the Tausug youth in Sabah neglect their existence as a model and hope of the future generation and country and promoter of a good relation towards other people as human person.DIG TRUE LIGHT
Aliazer S. Abdurajim
Breathless life
Hard to conceive by worldly thought
Hidden in our confession
Firmness on His way will reach salvation

Sanctify your innate little devil
The sword of repentance is sharp
Should you wish your essence loom
Do little work in your room

Every shadow has its source
Didn’t you see your self on the mirror
Dare not cross in the jungle without guide
The spiritual path is full of beast

Dig true light
In the core of thy belief
Why don’t you try to jump?
In the pool of reality

Don’t ever cast a doubt
The Owner of the universe loves you most
He sent Prophets and Saints
To remind you of your past abode
TUNUN SIN MASA
Aliazer Abdurajim

Atura ba in liyabayan
Biya’ dasan sin adlaw yan
Katan sin kakahinang
Lumabay ra katan

Biya’ da isab sin kita
Tagna’ awal waypa
Pag-abut sin gantaan
Biyuhi’ ha pakunan

Bihaun man yari na kita ha dunya
Nakatali’, nakasulat, nakabissara
Kabuhi’ way tubtuban katu’ piyara
Kadal iban Janji’ labayan niya

In katan ini tunun da sin masa
Bata’ iban maas waypag kira
Hinang na kaw bihaun unu-unu na
Mangman hikarayaw karna’ sin Allah

September 24, 2008
Kg. Bahagia, SandakanHURDLE OF DESIRE (Love of Allah)
Aliazer S. Abdurajim

Wiz guru advice to be patient
In every affair you shall not demand
To wait for an answer is a sore
Discover its wisdom behind

Satan speaks without tongue
and the tongue of the foolish is his might
Be a wise poor man speaks with his heart
Than a misguided obtuse talk a lot

The hurdle of desire
Is a universal cure
It had been proven by the blessed poor
Many of them had crossed the wall
Lies within the human soul

Search for a master before it’s too late
Wash your heart on His pond of light
Utilize your breath on the right path
Never break your covenant to God

2007
Sandakan
ADVISE TO SELF
Aliazer S. Abdurajim

Out of this clash
Harmoy shall come
Dig and don’t stop
The Truth is not blind

(1:16 pm) May 27, 2008
Kg. Bahagia, Sandakan
ANO KAYA
Nelson Singson Dino

Ano ba ito sa tingin mo?
May doon at may dito
Kaliwa’t kanan may gulo
Ganito na ba talaga ang mundo?

Lumingon ka sa tabi mo
May hamon ang sayo
Tingnan mo ang iyong sarili
Tayo ba’y magkakampi?

Ako, ikaw, tayo
Ang alagad dito
Hadlangan ang daloy
Ng kaguluhang tukoy

Kaibigan mamili ka
Tatlo, dalawa’t isa
Hanapin mo ang ligaya
Di kailangan tumakbo ka

Pakinggan mo ang huni
Ng mga ibon sa hangin
Taglay nito ang hugis
Ng kasiyahan natin

Kabuhayan di ganap
Kaguluhan ay hirap sa mga mahihirap
Kayaman sa mga mayayaman
Di natin alam ang katapusan
Hanggat sila nariyan
LABAYAN PA AHIRAT
Aliazer Abdurajim

Adlaw-adlaw hatagaran
Sin bisita daing ha Tuhan
Tattap dumatung bayta’ sin Qur’an
Way dapat sin nyawa subay makakinam

Nyawa tantu masalay ra kay jasad
Dunya ini taykuran damikkian da isab
Bar-iman, kapil muwi da liyang lahad
Magkita’ dakuman ammal ha yawmil hisab

Mayta’ in kita yari pa ha dunya
Madtu mari maglunsul kulang pagtagama
Mahalga’ pa in magpataud siyn daing ha agama
Mayta’ hikapaglagi yan ha adlaw gana-gana?

Pilak ha dunya wajib lawagun
Ayaw sambil lupahun in lutu’ pa Tag-ipun
Kalugian dakula’ bang di’ sautun
Magtaubat sin pardusahan pa Tuhan bayng Ampunun

Puunan pagtaubat, magsutsi ginhawa
Suntuan ta hi apuh Adam kay apuh Hawa
Manusiya’ bardusa ayaw magawa
Pagtawbat masi awn lugay ha dunya

In Allahu Taala bayng ulungun
lasa Niya pa manusiya’ way saliun
Sabarang sin piyapanjari di’ pasusahun
Lidjiki’ Niya saplag pa katan Ipun

Manusiya’ ha dunya di’ makaligguwat
In katan sabab ubus na kiyasulat
Kumusug na in bardusa mamuting iban manglugat
Ha adlaw gana-gana didtu na mag-ubat

In pag-uubatan didtu baga’ kayu
Pasu’ di hikasipat in du’ngul tau iban batu
Ayaw paka didtu na in kagausan
Misan hat kayu dunya di’ na kaatuhan
Hangkan na subay magbalik pa kabuntulan
Panghindu’ sin Qur’an ayaw payluhan
Tindug kaw Sambahayang harap pa Tuhan
Bat nyawa malappas daing ha kasusahan

Nyawa bar-ibadat sulga’ in tiyatagama
Hinang daraugan ha adlaw gana-gana
In katan hinang awn tungbas niya
biya’ da isab ha dunya in maghihinang awn gadji niya

Sulga’ sin Tuhan mahunit dawhatun
Bang wayruun ampun daing ha Tag-ipun
Ayaw paka kapil na in mabaya’ magpaluun
Misan in bar-iman di’ pa pasiguruhun

Ayaw sambil angan-angan mabali’
Tuhan da in nakakita’ iban nakasaksi’
Kusug nakaw pagtawbat iban paghalli’
Pataura panumtum bat atay muti’

In magtumtum pa Tuhan, maganad kamatay
Misan nyawa kawaun wayna hanggaw
Hangkan na in magsutsi giyulal “Jihad al-Akbar”
Daraugan yadtu ha Tuhan, amu hula’ kakkal.

In hulaan kakkal sin manusiya’
Asal matarrang in sulga’ iban nalka’
Dunya ini upamakun bangka’-bangka’
Sakatan hadja sin manusiya’ pa kakkal hula’

Bang dumatung na in ajal sin manusiya’
Balakal maut in dumatung dagbus makabuga’
Kuntara di’ kaatuhan sin jahulaka’
Panun mahugut sin bunnal nagmamabuga’

Liyang-lahad punud bang ta kitaun
Lupa’ in katilibut way dugaing sanawun
Sulga’ iban nalka’ duun nanamun
Lugay hapagtagaran sin adlaw paghukum

Huyup panagnaan sin sangkakala
In dunya lubuhun iban sin katilibut niya
Katan piyapanjari patayun na
Sampay balakal maut lamud nabista

Paghuyup hikaruwa katan manusiya’ buhiun
In katan sin ha kubul sama-sama magbangun
Parang mahsar sin katan tudjuhun
Indajinis na dagbus in pagpanaw pa adlaw hukum

Ha bihaini na in lugay taniyu ha dunya
Mataud na baha’ in hinang marayaw daing sin dusa?
Upamakun in dusa naglaluwasa
Pa Tuhan subay magpa-ampun, Siya ra in Tagakawasa.

September 10, 2008 (11:30 am)
Wednesday
Kg. Bahagia, Sandakan

RUKUN KA ISLAM
Aliazer S. Abdurajim

ISLAM awal daan piyahantang
Sin mahasutchi ALLAH, Tuhan Rahman
Piyasampay sin Nabi iban Rasul jaman pa jaman
Sahingga natibuuk in al-Qur'an

ISLAM tiyuku mahugut sin rukun biyantang sin Tuhan
Limang kajinis nabahagi' wayruun kulang
Sibu' da miskin atawa dayahan
Tanggungjawab sin katan in huminang

KALIMATUS SHAHADAT rukun panagnaan
Pagsilangan sin gawgut ha lubid sin Tuhan
Pag-iman dumagbus bang baugbugan
Labi bang ilaw ha laum in kabatukan

SAMBAHAYANG rukun Islam hikaruwa
Piyagsilangan sin kafir iban namamaratsaya
Hinangun hangka adlaw makalima
Dugaing pa in sunnat bang magbista

Sambahayang puunan sin karayawan
Tiyugila' pagsalta-an sin ipon iban sin Tuhan
Makabuga' hitunay bang di' kaingatan
in kunsi' manunjuki pa kabatinan

PUASA hikatu sin rukun Islam
Fardu' wajib hinangun ha bulan ramadan
Qur'an namayta' di' patinggalan
Bat da napsu mabaut pakabuntulan

Pagguwa' sin Fajar Muslim tumangka'
Daing ha uhaw pa hapdi' iban magjima'
Pagsadlup sin suga wajib in muka'
Bat tarawi mahinang way hugna'

Rukun hika-upat amuna in ZAKAT
Maksud hipagtabang pa Muslim balhajat
Wajib in hukuman pataga-pilak
Makanarka' bang di' hi tunay, didtu ha ahirat

MAG-HAJJI pa baytullah in hikalima
Tumulak pa Makkah iban Madina
Ibadat hinangun sampay pa Arafa
Jumiyara sambil pa manga kubba

Rukun ka Islam najukup wayruun labi
ALLAHU TAALA in nagbaktul liyabay ha Nabi
Ha supaya in Muslim maparuli
Daing ha dunya pa ahirat susu' labi.

AKU IBAN SIN KAMU (YOU AND I)
Aliazer S. Abdurajim

In Aku iban sin kamu hambuuk da
Lilay ha kabuhi' ta in Kabasaran niya,
Timaud in dagbus haka lahil ta
Tibuuk ha kabatinan in katunggal ta

You and I, we are one
In this lifetime, His Purity explained
Faces multiplied when we existed
Whole in abstract form is our Oneness

Tubig, lupah, hangin, kayu, piyagmisla'
Siyampurna' sin Daakan, malaingkan KITA
Mataud in Nahapung lumilay kaniya
Sabunnal Tarika Sin Rasulullah in Kunsi' Niya..

Water, Earth, Wind, Fire homogenized
Purified by His Command, yet it is Us
In dissecting Him, befuddled were so many
Truly The Messenger's Path is His Sole Key

IN AKU iban Sin KAMU tantu Muwi' da
Pakaina tagnah hiyulaan ta,
Maghaman-haman ayaw di ha dunya
Bat kita dih mabuta ha adlaw gana-gana..

AS I, and so, DO YOU will surely Return
To that initial moments where we have lived
in this World procrastinate you must not
So on the Latter Day, we won't be blinded...

(Translated into English by Warina Sushil A. Jukuy)
MY JOURNEY
Aliazer S. Abdurajim

I was upset explaining my reality
And hollowed searching its melody
When I heard about it
Beautifies my essentiality

Sans basis to prove it worth
Than to turn to the light and way
That guided the master of prophets
To the realm of the Almighty

Prophet Muhammad rose to heaven not without pal
Yet still impossible to the unfaithful heart
Through that journey many have guided
And blessed with Firdaus in the kingdom of God

What sort of faith that can't be shaken?
By the virulent power of Lucifer
Some religions might have remedy
But do they have effective one?

Prove your belief not only with message
As we know life has peculiar side

As Allah says,
He creates humankind
Just to worship Him
Not with Trinitarian
But Monotheism
That emanates from the revelation
And not from reason

I'm just amazed but not sightless
To the reality of my journey
Thanks Allah, the great, for his guidance
Without Him to whom I would return for help